קנגורו ישראל – תקנון להשתתפות בשעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה

להלן התקנון להשתתפות בשעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה קנגורו בישראל.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

תקנון זה נועד להסדיר את האופן שבו יתקיים שעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה – קנגורו בישראל, המנוהל על ידי קנגורו ישראל בתנאים המפורטים בתקנון זה.

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

הגדרות
בתקנון יהיו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן:
אתר השעשועון– אתר האינטרנט של השעשועון בישראל שכתובתו www.kangaroo.co.il

השעשועון– שעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה קנגורו Kangourou Sans Frontières המועבר בישראל לתלמידים הלומדים בכיתות ב' עד י'.

עורכי השעשועון – "יותם" (יצירתיות ותרבות מתמטית) בבעלותו של פרופסור מארק אפלבאום הזכיין הישראלי להפעלת השעשועון של הארגון Kangourou Sans Frontières בישראל ובחסותה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, ב"ש.

מנכ"ל קנגורו ישראל – פרופסור מארק אפלבאום.

סמנכ"ל קנגורו ישראל– גב' אלה סניטובסקי

מנהל אדמיניסטרטיבי – מר אריאל אוברשטיין

וועדת היגוי ושיפוט– וועדה המורכבת מנציגי עורכי השעשועון ומגורמים מקצועיים מתחום ההוראה והמתמטיקה, אשר יהיו שופטים בשעשועון וידרגו את המקומות הראשונים בכל שכבת גיל שיזכו בפרסים חינוכיים.

 • ד"ר אריה מישנה, מנכ"ל לשכת התעשייה והמסחר ישראל – אזרבייג'ן.
 • פרופסור יעקוב יעקובוב– המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת ת"א.
 • פרופסור מארק אפלבאום, ראש רשות המחקר וההערכה במכללת קיי, מנכ"ל קנגורו – ישראל.
 • מר גיא יוחנן – נציג ההורים.

משתתף–תלמיד מכיתות ב' עד י' הלומד במוסד חינוכי המוכר על ידי משרד החינוך ונרשם לשעשועון מבחירתו החופשית.

כללי :

 • עורכי השעשועון מכריזים על קיום שעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה בישראל נושאת פרסים, בן היתר, גם באתר האינטרנט של השעשועון, בכתובת  www.kangaroo.co.il המופעלת על ידי "יותם" , קנגורו ישראל.
 • השעשועון הוא חידון מתמטי-אסטרטגי מהנה, המתקיים אחת לשנה, מזה שנים רבות, במדינות רבות בעולם והחל משנת 2014 מתקיים גם בישראל.
 • ההשתתפות בשעשועון כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • ההשתתפות בשעשועון מהווה פעילות חינוכית מתמטית בה נוקטים עורכי השעשועון.
 • ההשתתפות בשעשועון פתוחה ומיועדת לכל תלמידי בתי הספר הלומדים בכיתות ב' עד ט' שנרשמו עד לתאריך שיוכרז מראש.
 • השעשועון כולל חידות מעניינות ומאתגרות במתמטיקה ברמות קושי שונות.
 • כל החידות מתורגמות מהשפה האנגלית לעברית ולערבית וזהות בין המדינות השונות המשתתפות.
 • ההשתתפות בשעשועון היא אישית ולפי בחירה של המשתתף.

השתתפות בשעשועון מהווה הצהרת המשתתפים כי קראו את התקנון, הבינו את הוראותיו והם מקבלים על עצמם את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.

 • מבלי לגרוע באמור לעיל, בסעיף ח', מארגני השעשועון רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדית לשנות או לדחות את מועד קיום השעשועון למועד מאוחר יותר וכן להפסיק את השעשועון ,מכל סיבה שהיא בכל עת ומתן הודעה על כך שתפורסם באתר השעשועון.
  עורכי השעשועון ו/או מטעמם לא יחוייבו בכל חובה שהיא בגין החלטתם כאמור.
 • פרטי השעשועון וכלליו יהיו כמפורט בתקנון זה, היה ותתגלה סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ביחס לשעשועון, יגברו הוראות התקנון. ויצוין, כי כל פרסום ביחס לשעשועון וכלליו, במידה ויהיו כאלה, בין אם הוצגו בכל מדיה אחרת, הם לנוחיות המשתתפים ולצורך פרסום קיומו של השעשועון בלבד.
 • בכל מקרה של מחלקות ו/או חילוקי דעות ו/או סוגיות של פרשנות הנובעים מהוראות התקנון, מי שמוסמך להכריע בהם הנו מנכ"ל קנגורו ישראל או מי מטעמו שהסמיכו לכך.
 • תקנון השעשועון ימצא לעיון הציבור באתר השעשועון.
 • עורכי השעשועון שומרים לעצמם את הזכות לשנות ו/או לתקן את התקנון בכללותו או סעיפים מסוימים בו בכל עת, ובאחריות המשתתפים להתעדכן בהתאם.
 • ההשתתפות בשעשועון היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בשעשועון, עורכי השעשועון ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בשעשועון בגין ו/או בקשר להשתתפותם בשעשועון ו/או בגין השימוש באתר השעשועון.
 • עורכי השעשועון ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות, בכל צורה שהיא, לגבי תקלות כלשהן העלולות להתרחש באתר השעשועון גם אם יהיה בכך כדי למנוע מהשתתפותו של מאן דהו בשעשועון על אף זכותו לכך ואף אם יהיה בהן כדי להשפיע על תוצאות השעשועון.
 • משתתף שנרשם לשעשועון מתחייב לשפות את עורכי השעשועון ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, תביעה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיהם, אם הפר המשתתף במישרין או בעקיפין את הוראות התקנון.

מטרות השעשועון :

 • על ידי הזמנת תלמידים מכל העולם לקחת חלק ולהשתתף בשעשועון ובתחרות בינלאומית במתמטיקה "קנגורו" התכנית מקדמת ותורמת בתחומים הבאים  :
 • מעודדת תלמידים לשלוט בידע המתמטי שלהם.
 • מחזקת את ביטחונם ואת האמון ביכולתם להבין מתמטיקה.
 • מסייעת להבין כיצד מתמטיקה מיושמת בחוקי הטבע ופעילויות אנושיות.
 • מפתחת את היכולת להנאה וסיפוק מהחיים האינטלקטואלים.
 • מסייעת להראות שהחינוך המתמטי הוא משמעותי בכל חלק בעולם.

חוקי "המשחק" של השעשועון :

 • השעשועון כולל חידות מגוונות, ברמות קושי שונות,  לכל שכבת גיל תהיינה חידות המותאמות באופן ייעודי לגיל, כאשר יש חידות קלות יותר ויש מורכבות יותר.
 • בכל חידה תהיה תשובה אחת נכונה, שאותה יש לבחור מתוך ארבע או חמש אפשרויות.
 • משתתפים הלומדים בכיתות ב'-ד' ישיבו על 24 חידות.
 • משתתפים הלומדים בכיתות ה'-י'ישיבו על 30 חידות.
 • אורכו של השעשועון שעה ורבע.
 • כמו בכל חידון, השאיפה היא לצבור מספר רב של נקודות.
 • החידון מתחיל עם "בונוס" התחלתי של 30 נקודות, אותו מקבל כל משתתף.
 • כל תשובה נכונה תזכה את המשתתף ב 3, 4 או 5 נקודות נוספות, בהתאם לניקוד שנקבע מראש לכל שאלה.
 • על כל תשובה שגויה,ירדו למשתתף 3/4 נקודה, נקודה או נקודה ורבע בהתאם לניקוד שנקבע מראש לכל שאלה.
 • דילוג על השאלה, לא יזכה ולא יגרע מהמשתתף נקודות .
 • לא תינתן האפשרות להיעזר בזמן השעשועון במחשבון או בכל כלי עזר אחר (לוח הכפל, ספר וכדומה).

קביעת הזוכים בשעשועון :

 • המצטיינים בשעשועון יזכו בפרסים (עקב מגיפת הקורונה בשנת תש"פ יחולקו תעודות דיגיטליות בלבד).
 • בכל שכבת גיל יהיו לפחות 3 זוכים.
 • לכל זוכה יינתנו פרס חינוכי ותעודה.
 • וועדת ההיגוי והשיפוט של השעשועון כוללת מנציגי עורכי השעשועון וגורמים מקצועיים מתחום ההוראה והמתמטיקה.
 • החלטות וועדת השיפוט הן סופיות.
 • שמות הזוכים יפורסמו באתר השעשועון עד לחודשיים מיום התחרות.

רישום והשתתפות בשעשועון קנגורו בישראל :

הרישום ייפתח לאחר חג הסוכות  ויימשך עד תחילת פברואר .

לידיעתכם, השתתפות בשעשועון בכל המדינות כרוכה בתשלום סמלי שנועד לכסות את עלויות תפעול הפרויקט (גובה התשלום שונה בין מדינה למדינה).

  המסלול כולל: חוג וירטואלי וכרטיס השתתפות בשעשועון.

חוג וירטואלי (מיועד לכיתות ב' עד ט') – חושף את הילד לתהליך מתמשך של פתרון חידות מתמטיות אינטרנטיות. סך הכל כ – 150 חידות שתילקחנה משאלוני קנגורו משנים עברו.

 1. שלב זה יחל תחילת חודש נובמבר ויימשך כארבעה חודשים.
 2. המשימות יועלו באופן הדרגתי לאתר יעודי. הגישה לאתר תעשה באמצעות סיסמה אישית ומלבד שנעשתה רכישה לחוג הוירטואלי בעבור התלמיד.
 3. תשובות נכונות בכל המשימות יזכו את המשתתפים בנקודות.
 4. כל תלמיד שרוכש את המנוי יכול לקבל תמיכה טכנית ו/או תמיכת תוכן (על-ידי מורה למתמטיקה).
 5. האתר ימשיך ויהיה פתוח לתרגול גם לאחר השעשועון השנתי.
 6. החוג אינו תלוי במספר המשתתפים מאותו בית הספר

 

כרטיס השתתפות מקנה* לתלמיד את ההשתתפות בשעשועון השנתי (מיועד לכיתות ב' – ט')

 •  תלמידי כיתות ב – ט ייבחנו בשעשועון  בשנת לימודים תשע"פ בנוסח "נייר ועפרון". 

עלות השתתפות (חוג וירטואלי וכרטיס ההשתתפות) 120 ש"ח (תשלום חד פעמי)

מידע כללי:

א. לאחר הרישום וביצוע התשלום אין אפשרות לבטל את הרישום ואין אפשרות לקבל בחזרה את דמי ההשתתפות.

ב. במקרים בהם קיים צורך לשנות את הרישום יש לפנות במייל אל שירות הלקוחות
לכתובת:  kangaroo4u.co.il@gmail.com

ג. לבירורים ניתן לפנות למנהל אדמיניסטרטיבי של קנגורו ישראל, מר אריאל אוברשטיין לנייד: 054-7231004